UZMANĪBU! Kluba biedru sapulce 4.martā. Pieņemtie lēmumi

Pirmo reizi publicēts: 16.02.18

Informējam, ka Talsu kinoloģiskā kluba biedru sapulce notiks š.g. 4.martā plkst. 11.00 Talsos, Talsu domes Mazajā zālē (Kareivju ielā 7).

Sapulces darba kārtība:

1. Talsu kinoloģiskā kluba (turpmāk – TKK) valdes pārskats par darbības periodu 2015.-2017.gads. TKK 2018.gada darbības plāns.
2. Ciltsdarba vadītāja pārskats par 2017.gadu, aktuālie ciltsdarba jautājumi.
3. Revidenta ziņojums. 2017.gada (saimnieciskās darbības) pārskata apstiprināšana.
4. Revidenta pārvēlēšana.
5. Valdes darbības novērtējums.
6. Valdes vēlēšanas.
7. TKK organizētās Nacionālās suņu izstādes ar CAC titula piešķiršanu rīkošanas aktuālie jautājumi.
8. Dažādi jautājumi. Debates.

Papildu informācija nosūtīta uz kluba biedru e-pasta adresēm.

Pieņemtie lēmumi:
1.Pieņemt zināšanai Talsu kinoloģiskā kluba 2015.-2017.gada darbības rezultātu apkopojumu un analīzi. Akceptēt 2018.gada darba plānu.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Kinoloģiskās federācijas plānotos grozījumus LKF Ciltsdarba reglamentā. Pēc to apstiprināšanas izdarīt attiecīgus grozījumus TKK Ciltsdarba nolikumā.
2. Apstiprināt revidenta atzinumu par biedrības “Talsu kinoloģiskais klubs” 2017.gada pārskatu un 2017.gada pārskatu.
3. Par revidenti ievēlēt I.Kozlovu.
4. Apstiprināt TKK valdi (uz 3 gadiem) šādā sastāvā: – S.Matveja – I.Čuhnova-Rancāne – U.Ezergals – Z.Gintere – K.Škodova
5. Nodrošināt TKK darbības atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

(c) Talsu kinoloģiskais klubs - Visas tiesības saglabātas 2018